ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(Η «Πολιτική Προστασίας»)

 

 1. Υπεύθυνος για τη συλλογή και τυχόν επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας είναι η κάτωθι επιχείρηση (εφεξής και ως η «Επιχείρηση»):

 • Επωνυμία: THINKTANK DIGITAL MARKETING AGENCY Ε.Ε.

 • Έδρα: Νέα Ιωνία (Ομορφοκκλησιάς, αρ. 22Β).

 • Στοιχεία επικοινωνίας: info@thinktank.gr, Τηλέφωνο: 2103002464.

  1. Η Επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

  2. Η Επιχείρηση διατηρεί τον διαδικτυακό τόπο «www.thinktank.gr» (εφεξής και ως η «Ιστοσελίδα») στον οποίο μπορούν να περιηγηθούν ελεύθερα επισκέπτες (εφεξής και ως «Χρήστες»), δίχως να συλλέγονται προσωπικά δεδομένα αυτών, εκτός και αν άλλως ειδικότερα ορίζεται στην παρούσα.

  3. Για τους σκοπούς της παρούσας ως Χρήστες νοούνται μόνο φυσικά πρόσωπα και ως προσωπικά δεδομένα, εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στη σχετική έννοια με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

  4. Cookies. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται η χρήση “cookies”. Το cookie είναι μια πληροφορία την οποία μια ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει στην εφαρμογή πλοήγησης που χρησιμοποιεί ο Χρήστης και στη συνέχεια να ανακτηθεί. Το cookie δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο δικτυακό τόπο εκτός από εκείνον που το δημιούργησε. Τα περισσότερα cookies διατηρούνται μόνο όσο διαρκεί η επίσκεψη στο δικτυακό τόπο. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον Χρήστη του δικτυακού τόπου μέσω τηλεφώνου, e-mail, ή με άλλο μέσο. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα με κατάλληλη ρύθμιση στην εφαρμογή πλοήγησης που χρησιμοποιεί να ειδοποιείται κάθε φορά που του αποστέλλονται cookies, ώστε να τα αποφεύγει. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης ειδοποιείται με κατάλληλη ένδειξη στην Ιστοσελίδα ότι θα γίνει χρήση Cookies και καλείται να εγκρίνει τη χρήση αυτή. Εάν δεν την εγκρίνει, τότε δεν γίνεται χρήση των cookies ωστόσο δύναται η περιήγηση στην Ιστοσελίδα να είναι δυσχερής ή και αδύνατη. Εάν την εγκρίνει, τότε ενδέχεται να γίνεται χρήση των cookies.

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί εν προκειμένω τα εξής cookies:

 • Google analytics: Τα συγκεκριμένα είναι cookies ανάλυσης που παρέχονται από την Google Inc. (η οποία παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις μέσω τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων και επομένως συμμορφώνεται καταρχήν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων) και μας παρέχουν στατιστικά στοιχεία προκειμένου να κατανοούμε τον τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας από του Χρήστες (αριθμός χρηστών, τόπος πρόσβασης χρηστών στην ιστοσελίδα, διάρκεια παραμονής στην ιστοσελίδα, αριθμός επισκέψεων ανά υποσελίδα κ.α.). Τα cookies αυτά είναι χρήσιμα για την κατανόηση και βελτίωση της εμπειρίας των Χρηστών κατά την επίσκεψη της Ιστοσελίδας. Ειδικότερα τα ακόλουθα cookies χρησιμοποιούνται:

 • _Gcl_au
 • APISID, SSID, NID, SID, SAPISID, HSID
 • CheckConnectionTempCookie160
 • GAPS
 • Google Adsense: Τα συγκεκριμένα είναι cookies διαφήμισης με τα οποία προσαρμόζεται το διαφημιστικό περιεχόμενο στις προτιμήσεις σας και παρέχεται από την Google Inc. Ειδικότερα τα ακόλουθα cookies χρησιμοποιούνται:
 • IDE, id
 • Facebook pixel: Τα συγκεκριμένα είναι cookies διαφήμισης με τα οποία προσαρμόζεται το διαφημιστικό περιεχόμενο στις προτιμήσεις σας και παρέχεται από την Facebook Inc. (η οποία παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις μέσω τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων και επομένως συμμορφώνεται καταρχήν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων). Ειδικότερα τα ακόλουθα cookies χρησιμοποιούνται:
 • datr, fr, lu, _fbp

  1. Συλλογή προσωπικών δεδομένων – λειτουργία εφαρμογής «επικοινωνίας». Η Επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα σε Χρήστες της Ιστοσελίδας, αφού μεταβούν στην υποσελίδα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», να αποστείλουν μήνυμα στην Επιχείρηση. Τα στοιχεία των Χρηστών τα οποία καταχωρούνται από τους Χρήστες και αποθηκεύονται έστω και προσωρινά από την Επιχείρηση είναι τα εξής: (α) όνομα-επώνυμο / επωνυμία, (β) E-mail και (γ) σταθερό τηλέφωνο ή και κινητό τηλέφωνο. Τα στοιχεία θα τηρούνται και θα γίνεται χρήση αυτών από την Επιχείρηση με αποκλειστικό σκοπό: (α) την απάντηση σε τυχόν ερωτήματα που υποβληθούν, (β) την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) της Επιχείρησης στο μέλλον, εφόσον τεθεί σε εφαρμογή σχετική υπηρεσία και (γ) την εμπορική επικοινωνία μέσω e-mail και τηλεφώνου.

  2. Συμφωνία με όρους χρήσης, επιβεβαίωση λήψης γνώσης της παρούσας και προϋποθέσεις αποστολής newsletter και εμπορικής επικοινωνίας. Στο τελευταίο βήμα της καταχώρισης των στοιχείων από το Χρήστη και πριν τη συλλογή και αποθήκευση αυτών από την Επιχείρηση μέσω της αποστολής του μηνύματος, καλείται ο Χρήστης (α) να συμφωνήσει πλήρως με τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, (β) να δηλώσει ότι έλαβε γνώση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας, (γ) να δηλώσει εάν ενδιαφέρεται να λαμβάνει στο μέλλον newsletter και (δ) να συγκατατεθεί ώστε να δύνανται να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για την απευθείας εμπορική προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών της Επιχείρησης. Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνήσει ως προς τα (α) και (β) ανωτέρω σημεία, δεν ολοκληρώνεται και ακυρώνεται η διαδικασία της καταχώρισης των στοιχείων (με εξαίρεση τα  cookies), τα τελευταία δεν συλλέγονται και ούτε αποθηκεύονται από την Επιχείρηση και δεν αποστέλλεται το μήνυμα επικοινωνίας.

  3. Διαβίβαση. Η Επιχείρηση, στο πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας και για τους σκοπούς που προαναφέρονται, διαβιβάζει κάποια ή και το σύνολο των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σε τρίτους (βλ. ανωτέρω και υπό 5.):

 • Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη ευρίσκονται αποθηκευμένα σε server παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων με την επωνυμία THINKTANK DIGITAL MARKETING AGENCY Ε.Ε και έδρα Ομορφοκκλησιάς 22Β, Νέα Ιωνία , ΤΚ 14233.

 • Το e-mail, όνομα και επώνυμο σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών διανομής newsletter μέσω e-mail, όταν και εφόσον τεθεί σε εφαρμογή τέτοια υπηρεσία στο μέλλον.

  1. Διατήρηση. Εκτός και αν άλλως ορίζεται διαφορετικά σε άλλο σημείο της παρούσας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται αποθηκευμένα για πέντε (5) έτη, εκτός και αν ο Χρήστης αιτηθεί τη διαγραφή τους νωρίτερα.
  2. Μη αποκάλυψη δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδεχομένως δηλώνονται και συλλέγονται στις παραπάνω περιπτώσεις δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από την μεριά της Επιχείρησης εκτός και αν άλλως ειδικότερα ορίζεται στο παρόν. Η Επιχείρηση δύναται να αποκαλύψει τα ανωτέρω δεδομένα του Χρήστη στις περιπτώσεις που ορίζει η Ελληνική νομοθεσία και ιδίως εφόσον κληθεί προς τούτο από Δημόσια Αρχή. Η Επιχείρηση δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο παροχή σε τρίτους προς εμπορική εκμετάλλευση των στοιχείων των Χρηστών. Εξαίρεση στις ανωτέρω δεσμεύσεις της Επιχείρησης απέναντι στο Χρήστη, υφίσταται και στην περίπτωση που ο Χρήστης συναινέσει σχετικά ρητά και εγγράφως.
  3. Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης. Ο Χρήστης δύναται να ζητεί αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που έχει συλλέξει η Επιχείρηση στο πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και τη διόρθωση αυτών.
  4. Δικαίωμα εναντίωσης και περιορισμού. Κάθε Χρήστης, έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και εναντίωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπει ο νόμος.
  5. Δικαίωμα Διαγραφής. Σε περίπτωση που Χρήστης του οποίο τα στοιχεία έχουν αποθηκευτεί επιθυμεί τη διαγραφή τους, δύναται να το πράξει με σχετικό αίτημά του προς την Επιχείρηση.
  6. Δικαίωμα Φορητότητας. Σε περίπτωση που τούτο είναι τεχνικά εφικτό και ευχερές, η Επιχείρηση κατόπιν σχετικού αιτήματος του Χρήστη, δύναται να αποστείλει τα προσωπικά του δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.
  7. Διαδικασία άσκηση δικαιωμάτων. Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει τα ανωτέρω δικαιώματά του κατόπιν γραπτού αιτήματος που αποστέλλεται στην Επιχείρηση με συστημένη επιστολή ή και μέσω e-mail στο info@thinktank.gr, συνοδεία έγγραφου ταυτοπροσωπίας ήτοι φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή με σάρωση των εγγράφων αυτών και έναντι εκάστοτε καθοριζόμενου από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλης αρμόδιας Αρχής ποσού. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του αιτήματος από την Επιχείρηση τα ανωτέρω έγγραφα ταυτοπροσωπίας καταστρέφονται ή διαγράφονται με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του αιτήματος άλλως μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την παραλαβή του αιτήματος.
  8. Το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Προστασίας είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Σε περίπτωση τέτοιας μεταβολής η Επιχείρηση δύναται να ενημερώσει τους Χρήστες με κάθε πρόσφορο τρόπο και ιδίως μέσω e-mail. Σε κάθε περίπτωση, οι Χρήστες καλούνται να ελέγχουν τακτικά το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας.
  9. Για κάθε διαφορά που απορρέει από την παρούσα ή και γενικότερα από τα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της επικοινωνίας, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο.